REGULAMIN SPRZEDAŻY


Usług drogą elektroniczną

WSTĘP

 

Malutkie Resort wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)

 

Rozdział 1

 

1. Postanowienia ogólne

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
b. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający       przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
c. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
d. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
e. Usługodawca – Malutkie Resort
f. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
g. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
2. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 

Rozdział 2

 

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2.Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3.Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4.Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
5.W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
6.Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
7.Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
8.Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
9.Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
a. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Malutkie Resort sprzęt komputerowy Usługobiorcy musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do Internetu, zainstalowana przeglądarka, posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
b.W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików Cookies

 

Rozdział 3

 

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:

1. rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach Usługodawcy
2. subskrypcji Newslettera

I. Rezerwacja miejsc noclegowych

1. Proces rezerwacji.

a.Rezerwacji w serwisie www.gromada.pl. dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz zlecenie wymaganej płatności.
b.Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania przez rezerwującego płatności za pośrednictwem systemu płatności DotPay.
c.Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi rezerwujący.
d.Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój/apartament za 1 noc, obejmują podatek VAT. Jeśli jakaś oferta nie obejmuje śniadania lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja czy mini bar w hotelu), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta.
e.Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO przeliczane są po kursie dnia. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej rezerwującego lub banku rezerwującego.

2. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji i są warunkiem jej potwierdzenia. Wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości ustalonej przez hotel (0 -100% ceny usługi). Tak dokonana rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
b. Pośrednikiem w realizacji płatności jest firma DotPay. Akceptowane opcje płatności (rodzaje kart kredytowych i przelewy obsługiwane przez DotPay) są każdorazowo wyświetlane podczas dokonywania rezerwacji przez system.
c. W przypadkach niektórych ofert wymagana wysokość przedpłaty może być niższa.
d. Hotel ma obowiązek wystawienia faktury VAT bezzwłocznie po uzyskaniu wpłaty lub do 7 dni od daty zakończenia usługi.
e. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej hotel ma obowiązek wystawienia faktury VAT wyłącznie „na żądanie”.
f. Jeżeli nie wypełniono danych niezbędnych do wystawienia faktury, hotel uzna, iż rezerwacji dokonała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która nie zażądała wystawienia faktury VAT.

3. Potwierdzenie rezerwacji

a. System serwisu www.malutkie.com potwierdza rezerwację automatycznie po dokonaniu płatności – komunikat o potwierdzeniu jest generowany na ekranie komputera. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
b. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres rezerwującego podany w formularzu.
c.W przypadku usługi dodatkowej, nie objętej systemem rezerwacyjnym i wymagającej indywidualnego potwierdzenia z hotelu, konieczny jest kontakt z wybranym hotelem a odpowiedź jest przesyłana w ciągu 24 godzin na adres e-mail wskazany przez rezerwującego w formularzu.

4. Zakres odpowiedzialności operatora – hotelu

a. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych od hotelu.
b. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od hotelu, hotel ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.malutkie.com na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
c. Hotel może zaoferować wykonanie usługi o podobnym standardzie w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy podmiotów trzecich.
d. W przypadku, gdy rezerwujący nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie lub realizacja usługi okaże się niemożliwa z przyczyn zależnych od hotelu, wówczas hotel zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez rezerwującego zapłaty za usługę.
e. Zwrot zostanie dokonany formie odpowiedniej do dokonanej płatności.
f. Zwrot uiszczonej przez rezerwującego zapłaty wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia rezerwującego z tytułu niewykonanej usługi.
g. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu jednego tygodnia (7 dni) od dnia, w którym rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
h. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od hotelu tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji czy naprawa lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności hotel będzie starał się jak najszybciej usunąć.
i. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, hotel jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.
j. W przypadku, jeśli klient w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronach systemu www.malutkie.com), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi.

5. Warunki zmian i anulacji

a. Każda zmiana bądź anulacja powinna być zlecona w formie pisemnej i przesłana poprzez e-mail lub fax do hotelu, którego rezerwacja dotyczy oraz musi zostać przez ten hotel potwierdzona.
b. Gwarantowane rezerwacje indywidualne mogą być bezpłatnie anulowane do dnia poprzedzającego przyjazd do godz. 21.59(czasu lokalnego).
c. Anulowanie rezerwacji po tym terminie nie spowoduje zwrotu przedpłaty.
d. W przypadku cen, które są objęte szczególnymi warunkami, np. ceny pakietowe oraz ceny usług dodatkowych tj.: bilety wstępu, bilety musicalowe, obowiązują indywidualne uregulowania hotelu dotyczące wysokości cen i terminów anulacji określone przez hotel.
e. W przypadku kiedy anulacja dotyczy rezerwacji oferty specjalnej, a opis ceny zawiera inną niż wymienione wyżej informacje dotyczące warunków anulacji, wówczas za obowiązujące uznaje się warunki określone bezpośrednio przy danej ofercie cenowej.
f. Anulacji bezkosztowej nie podlegają w szczególności oferty opatrzone klauzulą „Uwaga!!! Oferta specjalna, w przypadku jakiejkolwiek zmiany bądź anulacji nie zwracamy kosztów za pierwszą noc / za cały zarezerwowany pobyt”.

II. Subskrypcja Newslettera

1. Subskrypcją Newslettera objęte są osoby, które zamówiły taką usługę za pośrednictwem formularza „Newsletter”.
2. Zamówienie usługi obejmuje: wpisanie poprawnego adresu e-mailowego do formularza oraz potwierdzenie subskrypcji 3.poprzez akceptację e-maila otrzymywanego automatycznie na podany adres e-mailowy.
4. Wpisane adresy e-mailowe osób, które nie potwierdzą chęci otrzymywania Newslettera są kasowane.
5. W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem linku dołączonego do każdego przesyłanego numeru.

 

Rozdział 4

 

Ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności umieszczonej na stronie www.malutkie.com, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
2. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Malutkie Resort Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności i Polityce cookies portalu www.malutkie.com .

 

Rozdział 5

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. W przypadku rezerwacji miejsc noclegowych zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia rezerwacji i otrzymania, drogą mailową na wskazany adres e-mail, potwierdzenia złożonej rezerwacji.
2. Rezygnacja i rozwiązanie umowy w przypadku rezerwacji miejsc noclegowych uzależnione jest od wyboru oferty i warunków rezerwacji w niej zawartych.
3. W przypadku subskrypcji Newslettera Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usługi począwszy od kolejnej wysyłki lub publikacji Newslettera, od momentu zarejestrowania w systemie rejestracyjnym Usługodawcy.
4. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
5. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert poprzez skorzystanie z dołączonego linku, bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
6. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 5 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Rozdział 6

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

 

Rozdział 7

 

Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.